Yükleniyor
Whatsapp Hattımız
Poliklinik Hasta Danışmanı
Saç Ekimi Hasta Danışmanı
Estetik Hasta Danışmanı
Diş Sağlığı Hasta Danışmanı
Whatsapp Hattımız

K.V.K.K. Hasta Aydınlatma Metni

HASTA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, ELİT İSTANBUL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde hasta veya hasta adaylarından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

 • İsim soy isim, T.C kimlik numaranız yahut pasaport numaranız, telefon numaranız;
  Sağlık Hizmeti Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Süreçlerinin Yürütülmesi amaçları ile
 • Sağlık tetkikleri görüntü ve raporlarınız; Sağlık Hizmeti Süreçlerinin Yürütülmesi,
  amaçları ile sınırlı olarak KVKK’nın 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

Yukarıda sayılan amaçlar için işlenen kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir.

 • Hukuki uyuşmazlık durumunda hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla adli makamlar ve taraf avukatlarına
 • Mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla mali müşavire
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla Vergi Dairesine

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler hastalarla gerçekleştirilen görüşmeler, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, hizmet sözleşmesi kanalıyla elde edilmekte ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle kısmen otomatik olmayan yollarla fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir.

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Veri Sahibi İlgili Kişinin Hakları

KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
  kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

Edineceğiniz Kişisel Veri İhlal Bildirim Formunu eksiksiz doldurarak, Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, yazılı olarak Basınköy Mahallesi Florya Caddesi Yan Sk. No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresimize göndermeniz ya da tarafımıza önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz üzerinden [email protected] adresimize iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Email Telefon İletişim Formu Harita