Yükleniyor
Whatsapp Hattımız
Poliklinik Hasta Danışmanı
Saç Ekimi Hasta Danışmanı
Estetik Hasta Danışmanı
Diş Sağlığı Hasta Danışmanı
Whatsapp Hattımız

KVKK Kapsamında Açık Rıza Formu

İş Başvuru Formuyla Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Formu

………………………………………. (İşveren Kurum) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince; ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan İş Başvuru Formuyla İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metninde yer alan kişisel verilerinizin; kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz;

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
 • Adım, soyadım, cinsiyetim, doğum yeri ve tarihim, öğrenim durumum, medeni halim, varsa bakmakla yükümlü olduğum kişiler ve sabıka kaydı bilgileri, birinci derece yakınlarıma ait isim-soyisim ve doğum tarihim, meslek bilgilerim; işe kabul edilmem halinde özlük dosyasının hazırlanabilmesi amacıyla,
 • Uyruk bilgim; çalışma izni başvurusu yapmanızın gerekip gerekmeyeceğinin tespiti amacıyla,
 • İletişim numaralarım, e-posta adresim ve ilgili iletişim bilgilerim;  benimle irtibat kurulabilmesi amacıyla,
 • Acil durumlarda haber verilecek kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri; acil durum hallerinde yakınıma daha hızlı ve güvenli ulaşabilmek amacıyla,
 • Askerlik durumu bilgim;  iş sözleşmesi süresince çalışmamı kesintiye uğratabilecek bir durumun olup olmadığının tespiti amacıyla,
 • Sigara kullanımım ve varsa sağlık sorunum, geçirdiğim operasyonlar, ameliyatlar, kan grubum, boy ve kilo bilgilerim; işin yapılması için gerekli olan sağlık koşullarını sağlayıp sağlamadığımın ve iş yeri koşullarının da bana uygun olup olmadığının tespiti amacıyla,
 • Öğrenim/Eğitim durumum, iş tecrübem, İşitsel Veri (Çağrı Kaydı), CV (Özgeçmiş), yabancı dil bilgisi, bilgisayar kullanımı, ehliyet bilgisi, yapmış olduğum stajlar, katıldığım kurs, seminer ve konferans bilgilerim, üye ya da görevli olduğum dernek, vakıf, sendika gibi kuruluş bilgilerim, hobi vs. bilgilerim; yapacağım iş için yeterli donanıma sahip olup olmadığımın tespiti amacıyla,
 • İş başvuru süreci kapsamında tamamlayacağım kişilik, yetenek, dil ve benzeri testlere vermiş olduğum cevaplar ve test sonuçlarım;   İş başvurumun değerlendirilmesi kapsamında kişisel becerilerimin başvurmuş olduğum pozisyona uygun olup olmadığını belirleyebilmek amacıyla,
 • Referanslara ilişkin tüm bilgiler;     referans alabileceğiniz kişilerle iletişime geçmek, bana ait  (iş başvuru formunda yer alan) kişisel verilere ulaşmak, eldeki verileri karşılaştırarak teyit etmek ve sonuç itibarı ile iş sözleşmesinde yer alan pozisyon ve görevin bana uygun olup olmadığının değerlendirilmesi ve tespiti amacıyla,
 • Son işyerinden ayrılış nedeni bilgim ve gerektiğinde işten ayrılma sürecimde düzenlenen kayıtlar;   kurumunuzun çalışma şartlarının, çalışacağım görev ve pozisyonun bana uygun olup olmamasının tespiti amacıyla,
 • Başvurduğum pozisyon ve görev bilgisi, ücret talepleri, son net aylık ücretim ve daha önceki işyerlerimde ücret dışında sahip olduğum sosyal, ekonomik ve yan haklarım ve bunlara ilişkin ödeneklerim, hangi tarihte işe başlayabileceğim ve fazla mesai yapıp yapamayacağıma ilişkin bilgiler; çalışacağım görev ve pozisyonu belirlemek amacıyla,

Yazılı tüm veriler tarafınızca İŞLENECEĞİ, KAYDEDİLECEĞİ, DEPOLANACAĞI, MUHAFAZA EDİLECEĞİ, SINIFLANDIRILACAĞI, AKTARILACAĞI ve KORUNACAĞI hususunda bilgilendirildim.

 

 1. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verilerimin, şahsımla tarafınız arasında iş sözleşmesi kurulması için gerekli olduğu ve hangi kişisel verilerimin hangi amaçla aldığınız hakkında açıkça bilgilendirildim. İlgili bilgilendirme kapsamında alınan verilerim; 6698 Sayılı Kanunun 5/2(c) maddesi uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması amacı başta olmak üzere;

 • Yapmış olduğum iş başvurusunu değerlendirmek ve kurumun insan kaynakları çalışmalarını yerine getirmesi,
 • İş görüşmeleri yapmak ve/veya işe alım amacı sürecinde şahsımla iletişime geçilmesi,
 • İş başvurumun değerlendirilmesi kapsamında; tarafıma hak ve menfaatler sağlanması, kurum içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi,
 • Başvuruda bulunan adayların incelenmesi ve istihdam edilecek yeni adayların tespit edilmesi,
 • Aday olduğum pozisyona uygunluğumun tespit edilmesi ve çalışacağım görev ve pozisyonun belirlenmesi,
 • İleriye dönük teyit için özgeçmiş ve iletişim bilgilerimin kaydedilmesi,
 • Özgeçmişimde yer verdiğim referans kişileriyle tarafıma ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi,
 • Kurumunuz içerisinde güvenliğin sağlanması,
 • Kurumunuz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesinin temini,
 • İş başvurumun değerlendirilmesi kapsamında kişisel becerilerimin başvurmuş olduğum pozisyona uygun olup olmadığının belirlenebilmesi için tarafıma bir kişilik ve yetenek testi gönderilmesi, söz konusu testin gerçekleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi,
 • 6698 Sayılı Kanunun 5/2 (f) maddesi uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatleriniz için zorunlu olması,
 • Başvurumun olumsuz sonuçlanması halinde, tarafınızdan gelecekte oluşabilecek potansiyel iş fırsatları için becerilerimin uygun olup olmadığını belirlenebilmesi,
 • Kişisel verilerimi makul süreyle saklamak, potansiyel iş fırsatları için tarafımla iletişime geçilmesi ve söz konusu fırsatlar hakkında bana haber verilmesi,
 • Doğabilecek hukuki, idari, mali uyuşmazlıklarda delil olarak değerlendirilmesi,

AMAÇLARIYLA, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 4., 5. ve 6. Maddeleri kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerimin işleneceği hususunda bilgilendirildim. 

 

 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

3.1. Kişisel verilerimin, veri işleme amaçları doğrultusunda açık rızam bulunması halinde üçüncü kişilere aktarılabileceği konusunda bilgilendirildim.  Açık rızamın bulunmaması halinde ise Kanunun 5/2 maddesinde belirtilen:

“a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 1. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızamı açıklayamayacak durumda olmam veya rızama hukuki geçerlilik tanınmaması durumunda kendimin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 2. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 1. d) Tarafımdan alenileştirilmiş olması,
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 3. f) Temel hak ve özgürlüklerime zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

HALLERİN VARLIĞI DURUMUNDA KİŞİSEL VERİLERİMİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILABİLECEĞİNİ BİLİYORUM.

 

3.2. Özel nitelikli kişisel verilerimin ise iznim doğrultusunda paylaşılacağı hakkında bilgilendirildim. Fakat, Kanunun 6. Maddesine göre:

“– Sağlığım ve cinsel hayatım dışındaki özel nitelikli kişisel verilerimin (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerim ile biyometrik ve genetik verilerim), kanunlarda öngörülen hallerde,

Sağlığım ve cinsel hayatıma ilişkin özel nitelikli kişisel verilerim ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla” sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenecek şekilde aktarılabileceği hakkında BİLGİLENDİRİLDİM.

 

 

Kişisel Verilerimin üçüncü kişilere aktarıldığı süreçte: “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma, c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” ilkelerine bağlı olarak; sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızam aranmaksızın işlenebileceği, kaydedilebileceği, depolanabileceği, muhafaza edilebileceği ve sınıflandırılabileceğini biliyorum.

 

- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere, her türlü yargı makamına, nüfus genel müdürlüğüne,

- İlgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

- Sevk yapılması halinde gönderilen kurum ve kuruluşlara,  

- Gerekli olması halinde kurumun iş birliği içerisindeki sağlık kurum ve kuruluşlarına, laboratuvarlara, iş ortaklarınıza, özel sigorta şirketlerine, avukatlık bürolarına, mali müşavirlere, danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler dahilinde tüm danışmanlarınıza, 

AKTARILABİLECEĞİ hakkında bilgilendirildim.

 

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler:

Kurum ile şahsım arasında kurulması amaçlanan hukuki ilişki çerçevesinde ve iş sözleşmesinin yürürlüğe konulabilmesi; Kişisel Verilerimin, Kanun madde 5/2 (c) ve diğer bentleri uyarınca şahsım ve tarafınız arasında doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle:

 

 • Kişisel verilerimin tarafınıza elektronik yolla ileteceğim dokümanlar ve bilgiler (e-posta, faks, veya internet sitesi üzerinden yapmış olduğum iş başvurusu sırasında gönderdiğim özgeçmiş gibi) aracılığıyla,
 • Tarafıma iletilecek kişilik ve yetenek testine vereceğim cevaplar ile elektronik ortamda,
 • Kurumunuz çalışanları ile yapacağım görüşmeler yoluyla sözlü olarak veya dolduracağım iş başvuru formları aracılığıyla,
 • Referans göstermem halinde, Kurumunuzun meşru menfaati gereği referanslarımdan bilgi almak suretiyle,

Kanunun 5. ve 6. Maddeleri ile işbu Açık Rıza Formunun 2. Ve 3. Maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda Kişisel Verilerim toplanmakta/elde edilmekte ve işlenmekte olduğunu biliyorum.

 

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

Anayasa’nın 20. Maddesine göre herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme ve kendisiyle ilgili kişisel veriler kapsamında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu konusunda bilgilendirildim. KVKK 11. maddesinde de belirtildiği üzere; her bir veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

“a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 1. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istem,
 2. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 3. f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme” HAKLARINA SAHİP OLDUĞUNU BİLİYORUM.

 

6.İletişim ve Başvuru;

Kişisel veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarıma ilişkin taleplerimi ve süreçte oluşacak taleplerimi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre ..……………………………………………….….…….. adresine yazılı olarak bizzat tevdi edebileceğim veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (…………………………………….), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebileceğim hakkında bilgilendirildim.

Talep ve Başvurularımda;

 1. a) Ad, soyadve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konusu,

bulunması zorunlu olduğunu biliyorum.

 

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmekte olduğu hakkında ayrıca bilgilendirildim.

 

Kurumunuzca başvuruda yer alan taleplerimi, talebimin niteliğine göre en kısa sürede ……………… gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacağı; ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabileceği hakkında bilgilendirildim. Kurumunuz talebi kısmen veya tamamen kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebileceği ve yanıtını tarafınıza bildirilen iletişim vasıtalarıyla ve/veya yazılı olarak ya da elektronik ortamda şahsıma bildirebileceğini biliyorum.

Veri Sorumlusu: ………………………………………………………..………………...

Adres              : ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmış olan İş Başvuru Formuyla Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Formunun tamamını okudum, anladım ve iş bu açık rıza formu ile KVKK ve ilgili mevzuatlar kapsamında yukarıda belirtilen kişisel verilerimin doğru olduğunu, paylaşmış olduğum bilgilerimin değişmesi halinde güncel bilgilerimi değişiklik tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde şirketiniz ile paylaşacağımı, bu kişisel verilerimin ………………………………………………………………….tarafından işlenmesi, korunması ve gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına, mali müşavirlere ve güvenlik firmalarına aktarılmasına AÇIKÇA RIZA GÖSTERMEKTEYİM.

 

AD-SOYAD      :

İMZA               :

 

İndirmek için tıklayınız.

 

 

Email Telefon İletişim Formu Harita